Algemene voorwaarden Body Mind Release Nederland

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten, bijeenkomsten, seminars, workshops, lezingen en natuurgeneeskundige behandelingen van Body Mind Release Nederland. Activiteiten, bijeenkomsten, seminars, opleidingen, workshops en lezingen worden in deze algemene voorwaarden beschreven als ‘activiteit’. Een natuurgeneeskundige behandeling wordt verder beschreven als ‘behandeling’.

Artikel 1: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. ‘cursist respectievelijk cliënt’: degene die aan een activiteit of behandeling waarvoor opdracht is gegeven, deelneemt. b. ‘opdrachtgever’: degene (cursist of cliënt) aan wie JAM de Waard – verder genoemd als Body Mind Release Nederland – een inschrijving voor een activiteit of behandeling schriftelijk of mondeling bevestigt.

Artikel 2: Inschrijving en verstrekken van opdracht.
1. De inschrijving voor een activiteit vindt uitsluitend plaats door middel van het daarvoor bestemde inschrijfformulier op de website van Body Mind Release Nederland.

2. Inschrijvingen worden geacht te zijn aanvaard door Body Mind Release Nederland nadat Body Mind Release Nederland zulks schriftelijk dan wel elektronisch heeft bevestigd. Genoemde bevestiging geldt als bewijs van inschrijving en brengt de overeenkomst tussen Body Mind Release Nederland en de opdrachtgever tot stand.

3. Bedenktijd van 14 dagen. Na inschrijving geldt een bedenktijd van 14 dagen. Waarbinnen de inschrijving door de cliënt ongedaan kan worden gemaakt zonder verdere kosten. Dit geldt ook indien de cliënt inschrijft en zijn of haar werkgever deze opleiding of cursus betaald. Indien het bedrijf het contract sluit, geldt geen bedenktijd. Indien inschrijving na 14 dagen vóór aanvang van de opleiding geschiet geldt geen 14 dagen bedenktijd.

4. Annulering van een inschrijving of overeenkomst door de opdrachtgever voordat de activiteit is begonnen, geschiedt door middel van een email gericht aan Body Mind Release Nederland, waarbij bij de berekening van de hierna bedoelde annuleringskosten het moment van ontvangst van deze email door Body Mind Release Nederland geldt als het moment van annulering. Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de activiteit worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering korter dan 14 dagen voor aanvang van de activiteit is de opdrachtgever 50% van de leges verschuldigd. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de activiteit is de opdrachtgever de volledige leges verschuldigd.

5. Gedurende 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst in de vorm van een email gericht aan Body Mind Release Nederland zonder opgaaf van reden te ontbinden, tenzij de dienstverlening voor de afloop van de termijn met instemming van de opdrachtgever al is begonnen.

6. Na aanvang van de activiteit is annulering niet meer mogelijk. Door het niet bijwonen van de betreffende activiteit vervalt de financiële verplichting ten opzichte van Body Mind Release Nederland niet.

7. Afspraken voor behandelingen kunnen zowel telefonisch als schriftelijk gemaakt worden. Behandelingen kunnen tot 24 uur van te voren geannuleerd worden. Daarna zijn de volledige leges verschuldigd. Bij tussentijds annuleren van een Body Mind Release traject vindt geen restitutie plaats.

Artikel 3: Toetsing en Diplomering Body Mind Release opleidingen. 1. Na deelname aan een Body Mind Release opleiding krijgt elke cursist een certificaat van deelname. 2. Voor diplomering is deelname aan de toetsing verplicht. 3. De wijze van toetsing van de theoretische kennis en praktische vaardigheden staan beschreven in het betreffende Body Mind Release Nederland, dienen wel de kosten zoals aangegeven in de betreffende studiegids te worden voldaan. 4. Body Mind Release Nederland verstrekt het diploma van de opleiding waarop is ingeschreven op het moment dat aan alle beschreven eisen is voldaan. 5. Body Mind Release Nederland geeft het diploma uit op basis van de naam vermeld op het inschrijfformulier.

Artikel 4: Legitimatie bij Body Mind Release opleidingen. 1. De cursist is verplicht bij inschrijving persoonsgegevens te verstrekken en, indien daarom wordt verzocht zich voor aanvang van de activiteit te legitimeren.

Artikel 5: Restitutie bij tussentijdse beëindiging. 1. Restitutie van betaalde leges of een gedeelte daarvan vindt alleen plaats bij Body Mind Release opleidingen, en alleen dan wanneer een tussentijdse beëindiging van de opleiding het gevolg is van een ernstige ziekte of calamiteit. In geval van een dergelijke tussentijdse beëindiging kan Body Mind Release Nederland een bewijs verlangen in de vorm van een medisch attest of anderszins, bij gebreke van verstrekking daarvan wordt de overeenkomst geacht niet te zijn beëindigd.
Indien de opdrachtgever om eerder genoemde redenen de opleiding tussentijds wil beëindigen, wordt het bedrag van de reeds gevolgde – procentueel – in rekening gebracht. Dit percentage is het aantal gevolgde dagen gedeeld door het totaal aantal dagen van de betreffende opleiding x 100%. Tussentijdse beëindiging door de opdrachtgever geschiedt schriftelijk per email of een schrijven met bericht van ontvangt (‘handtekening retour’) gericht aan Body Mind Release Nederland. Ingeval de cursist zonder opgaaf van redenen en zonder tussentijdse beëindiging niet meer deelneemt aan de opleiding, zal de opdrachtgever verplicht blijven tot betaling van het totale bedrag van het cursusgeld.

Artikel 6: Doorschuiven van een activiteit. 1. Van doorschuiven is sprake wanneer de cursist of cliënt Body Mind Release Nederland verzoekt zijn of haar deelname aan een activiteit of behandeling op een later tijdstip te starten. Dit kan schriftelijk of per email. In alle gevallen zal Body Mind Release Nederland op verzoek een opleiding of activiteit doorschuiven mits deelname aan de betreffende activiteit binnen een half jaar na doorschuiven gestart wordt. In alle andere gevallen treedt de annuleringsregel in conform artikel 2 waarbij de datum van doorschuiven als annuleringsdatum wordt gezien. Body Mind Release Nederland zal voor de verwerking geen kosten in rekening brengen.

Artikel 7: Aansprakelijkheid. 1. Body Mind Release Nederland is nimmer aansprakelijk voor de door de cursist geleden schade en (extra) kosten als gevolg van het volgen van de betreffende activiteit en/of voortijdig beëindigen ervan, ongeacht de oorzaak. 2. Body Mind Release Nederland is nimmer aansprakelijk voor schade en/of verlies aan persoonlijke goederen van de studenten op de eventuele opleiding – of behandelingslocatie(s). 3. Body Mind Release Nederland is niet verantwoordelijk voor druk, zet of typefouten of als door technische storing de prijs, data of andere informatie voor activiteiten of behandelingen verkeerd is weergegeven. Body Mind Release Nederland is niet gebonden aan het uitvoeren van de activiteit of behandeling tegen de verkeerde weergegeven prijs of voorwaarden.

Artikel 8: Betalingsvoorwaarden. 1. Nadat Body Mind Release Nederland conform art. 2.2. de inschrijving voor een activiteit geaccepteerd heeft ontvangt de cursist binnen 10 dagen een factuur. Een cliënt krijg pas een factuur na een behandeling. Betaling van de factuur dient te geschieden vóór of op de vervaldatum die op de factuur wordt vermeld. 2. Indien niet tijdig wordt betaald, is de opdrachtgever, zonder nadere aankondiging, vanaf de vervaldatum een rente verschuldigd van 1% per maand. Indien de invordering ter incasso moet worden overgedragen aan derden, zijn bovendien alle daarmee verbonden kosten, zowel in als buiten rechte, voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 9: Auteursrecht op opleidingsmateriaal. 1. Alle rechten, inclusief het auteursrecht, op de door Body Mind Release Nederland verschafte en samengestelde leermiddelen (behoudens in de handel zijnde boeken) blijven van Body Mind Release Nederland. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Body Mind Release Nederland.

Artikel 10: Toepasselijkheid voorwaarden. 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten en behandelingen van en door Body Mind Release Nederland. Door inschrijving aanvaardt de opdrachtgever deze voorwaarden en maakt de opdrachtgever tevens kenbaar de inschrijvings- en betalingsvoorwaarden te kennen en te aanvaarden en daar waar van toepassing ook het bepaalde in de desbetreffende Body Mind Release Nederland-opleidingsmateriaal. Deze algemene voorwaarden, het bepaalde in de betreffende Body Mind Release Nederland-opleidingsmateriaal vormen een integraal onderdeel van de overeenkomst tussen opdrachtgever en Body Mind Release Nederland. Wijzigingen en/of aanvullingen zijn slechts schriftelijk mogelijk.

Artikel 11: Activiteitendata en wijzigingen. 1. Alle data voor de opleidingen en eventuele terugkomdagen staan vermeld op de website van Body Mind Release Nederland. 2. Indien het aantal deelnemers van een activiteit naar oordeel van Body Mind Release Nederland te gering is, behoudt Body Mind Release Nederland zich het recht voor om, vóór aanvang van de opleiding deze te annuleren. 3. Body Mind Release Nederland moet dit minstens 7 dagen voor aanvang van de activiteit melden aan de cursist en eventuele alternatieve locaties of opleidingsdata aanbieden. Bij niet doorgaan van de activiteit of wanneer er voor de cursist geen goed alternatief geboden wordt ontvangt deze binnen 5 werkdagen restitutie van de door hem of haar gedane betalingen.

Artikel 12: Wijzigingen opleidingsprogramma’s en opleidingsmateriaal. 1. Body Mind Release Nederland behoudt zich het recht voor de opleidingsprogramma’s en het opleidingsmateriaal tussentijds te wijzigen in geval kwalitatieve verbetering of veranderde landelijke overheidseisen. 2. Wijzigingen in het opleidingsmateriaal zijn te vinden op het daarvoor bestemde platform op onze website. 3. Cursisten worden per email van te voren op de hoogte gesteld van wijzigingen in het opleidingsprogramma.

Artikel 13: Aanbieding van de Body Mind Release methode: 1) Body Mind Release Nederland biedt opleidingen die therapeuten in staat stellen om cliënten een individueel behandelingstraject aan te kunnen bieden. Professionaliteit, persoonlijke begeleiding, aandacht en betrokkenheid zijn hierbij essentieel. 2) Het is daarom Body Mind Release therapeuten (ook ex) of studenten niet toegestaan deze Body Mind Release methode in welke vorm dan ook aan te bieden in en/of als onderdeel van een door cliënten – live, online of schriftelijk – te volgen workshop, training, programma en/of opleidingsprogramma. Het verzorgen van een Body Mind Release introductie workshop waarbij cliënten uitleg krijgen rondom de filosofie, vragen kunnen stellen en de methode kunnen ervaren, is wel toegestaan. 3) Body Mind Release mag door Body Mind Release therapeuten (ook ex) of therapeuten in opleiding op geen enkele wijze onder een andere naam worden aangeboden. Ook niet als onderdeel van een samengesteld programma, training of opleiding (schriftelijk, online of welke vorm dan ook). Tenzij dit op voorhand schriftelijk is gevraagd aan en goedgekeurd is door Hans de Waard, ontwikkelaar van Body Mind Release. 4) De Body Mind Release methode mag door Body Mind Release therapeuten (ook niet erkende: welke geen terugkomdagen volgen en jaarlijks twee casussen inleveren) of therapeuten in opleiding op geen enkele wijze aangeboden worden als methodiek binnen een re-integratiebureau anders dan Body Mind Release Nederland zonder schriftelijke toestemming van Hans de Waard, ontwikkelaar van deze methodiek.

Artikel 14: Uitval van docent. 1. Bij ziekte en/of verhindering van een docent zal Body Mind Release Nederland indien mogelijk voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. 2. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal Body Mind Release Nederland de cursist zo snel mogelijk hiervan in kennis stellen. 3. Body Mind Release Nederland zal in dat geval zo spoedig mogelijk tot alternatieve data komen. 4. In geval van ziekte en/of verhindering van een docent heeft de opdrachtgever geen recht op (schade)vergoeding, ook niet als Body Mind Release Nederland als gevolg van overmacht of anderszins enig voordeel mocht hebben. 5. Extra kosten voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een docent liggen bij Body Mind Release Nederland. 6. Uitval van de docent is geen reden voor kosteloze annulering. In dit geval blijft artikel 2 onverminderd van toepassing.

Artikel 15. Klachtenprocedure. 1. Body Mind Release Nederland streeft ernaar om haar cliënten/cursisten een hoge mate van kwaliteit te bieden. Om onze kwaliteit te verbeteren hebben we een interne klachtenprocedure ontwikkeld en een mogelijkheid om in beroep te gaan. 2. Cursisten en cliënten kunnen klachten zowel per email als schriftelijk indienen bij Body Mind Release Nederland. 3. De wijze waarom de klacht ingediend dient te worden alsook de afhandeling ervan staat beschreven in de Body Mind Release Nederland klachtenprocedure. Deze klachtenprocedure is te vinden in het betreffende opleidingsmateriaal en op de website van Body Mind Release Nederland.

Artikel 16. Vertrouwelijkheid van informatie. 1) Alle informatie die door studenten / cursisten / cliënten – direct of indirect – wordt verstrekt is vertrouwelijk voor Body Mind Release Nederland, haar medewerkers en docenten. Dit geldt ook voor alle – persoonlijke – informatie die cliënten Body Mind Release therapeuten verstrekken. Persoonlijke vertrouwelijke informatie mag alleen met toestemming van de betrokkene gedeeld worden. Bijvoorbeeld t.b.v. intercollegiaal overleg.

Artikel 17. Op de met Body Mind Release Nederland afgesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing

Alle inschrijvings- en betalingsvoorwaarden die eerder zijn gepubliceerd komen hiermee te vervallen. Aldus vastgesteld te Heesch op 1 mei 2021.het